Oulunsalon Merenkulkijat
  Etusivu
 


Oulunsalon Merenkulkijat r.y:n säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 12.5.2005, muutos 21.5.2014 ja
12.9.2016 rekisterinumero 191.574

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulunsalon Merenkulkijat ja sen kotipaikka on Oulu.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoitus on harrastaa veneilyä ja merenkulkua puhtaasti meren ja
luonnon ehdoilla hyviä merenkulku- ja merimiestapoja noudattaen, vaalien ja
kehittäen.
Seura voi kuulua vain Suomen Purjehdus ja Veneily r.y. - liittoon.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- järjestää retki- ja kilpailutapahtumia
- harjoittaa junioritoimintaa
- harjoittaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa
- edistää veneilyä ja merenkulkuharrastusta sekä kehittää yhteistyössä
kunnan viranomaisten kanssa satama- ja veneilyolosuhteita
- toimii jäsenistönsä edunvalvojana
Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus vuokrata ja omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja harjoittaa ravitsemusliikettä yhdessä
liikepaikassa.
Seura voi asianmukaisilla luvilla toimeenpanna arpajaisia, vastaanottaa
lahjoituksia, tehdä mainos- ja sponsorisopimuksia ja järjestää
juhlatilaisuuksia.

3 § Jäsenet
Seuraan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja
säännöt. Kunniajäseniä ovat 70 vuotta täyttäneet seuran jäsenet.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.
Aktiivinen toimiminen seurassa on jäsenille täysin vapaaehtoista. Seura ei
velvoita eikä jäsenet saa painostaa toisiaan osallistumaan joko
työpanoksella tai taloudellisesti seuran järjestämiin hankkeisiin.
Vastuuhenkilöt merkittävissä hankkeissa hallitus sopii aina
tapauskohtaisesti.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneen
seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden
kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenmaksu on maksettava myös erovuodelta.
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä
laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous.

6 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota
kutsutaan varakommodoriksi ja 1-5 varsinaista jäsentä.
Kommodori ja varakommodori valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi
kerrallaan, samoin hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain heistä on kaksi tai kolme taikka lähinnä
kaksi tai kolme erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus
ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Henkilö voi tulla valituksi
hallitukseen oltuaan vähintään yhden (1) vuoden seuran jäsenenä.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan seuralle sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Seuran nimen kirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeus
Seuran nimen kirjoittaa kommodori, varakommodori, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Rahastonhoitajalla on oikeus suorittaa seuran tililtä kertamaksuja
hallituksen vuosittain päättämään euromäärään saakka. Ylimenevistä summista
päättää hallitus.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostilla.

11 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
9. valitaan kommodori tai varakommodori ja muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

Toiminta
Yhteystiedot
Maksut
Katsastus
Liittymislomake
Säännöt
Kuvagalleria
Linkit